SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY A POUČENIE O PRÁVACH V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. resp. Nariadenia EU 679/2016 o ochrane osobných údajov

KLIENT

Meno a priezvisko…………………………………………………………………

Dátum narodenia ………………………………………………………………….

Bydlisko ………………………………………………………………………………

 

p o s k y t u j e m    s ú h l a s so spracúvaním  osobných údajov

 

spoločnosti Car wellnes……..

Klient ako dotknutá osoba berie na vedomie, že podľa zákona č. 18/2018 Z. z. resp. Nariadenia EU 679/2016 o ochrane osobných údajov   je pri preberacom procese  resp. úhradách za služby povinná  strpieť overenie svojej identity v rozsahu:  meno a priezvisko, adresy bydliska, mailovú adresu a  telefónneho dotknutej osoby. Prevádzkovateľ nevykonáva zaznamenávanie údajov z dokladu totožnosti Dotknutej osoby skenovaním, kopírovaním alebo iným zaznamenávaním na hmotný nosič informácií bez toho, aby Dotknutá osoba nevyjadrila tento osobitný písomný súhlas;

Tento súhlas udeľujem na dobu vyžadujúcu zákonné požiadavky viazané na evidenciu vozidiel , pre účtovné postupy a kontrolu štátnymi úradmi resp. marketingové účely. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom – Car wellnes v Informačných systémoch potrebných na nevyhnutné podnikateľské účely.  Zároveň som si vedomá/vedomý, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bola/bol poučená/ý o svojich právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu uvedenom v prílohe k tomuto súhlasu

Príloha: Poučenie dotknutej osoby

 

 1. Poučenie dotknutej osoby – Informácie o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov a práva dotknutej osoby

Prevádzkovateľ informačného systému Car wellnes (ďalej len „prevádzkovateľ“), a získava osobné údaje v súlade podľa zákona č. 18/2018 Z. z. resp. Nariadenia EU 679/2016 o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje automatizovaným aj neautomatizovaným spôsobom v rozsahu, v akom mu boli dotknutou osobou poskytnuté výlučne na naplnenie účelu – zabezpečenie  umývacích  služieb podľa zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Z. z. a zákona 513/1991 Zb.z. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov. V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté len za podmienok, ktoré upravuje osobitný právny predpis.

 

Dotknutá osoba:

 • má právo poznať totožnosť oprávnenej osoby, ktorá od nej osobné údaje priamo získava,
 • poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne, ak tieto osobné údaje nie je povinná poskytnúť na základe zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu; Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre plnenie práv a povinností súvisiacich s účelom na ktorý sa osobné údaje poskytujú

(3)  má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 2 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby;

(4) má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote 30 dní;

(5)  môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú;

(6)  ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca;

(7)  ak nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba,

(8)  má povinnosť poskytnúť úplné a pravdivé osobné údaje a v prípade ich zmien je povinná o tom neodkladne informovať prevádzkovateľa.